Toepassing
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door tekstbewerken.nl en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten. Tekstbewerken.nl spant zich in om alle verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst.

Overeenkomst
De offertes die door tekstbewerken.nl uitbrengt zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 14 dagen.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding
Tekstbewerken.nl heeft uit hoofde van haar beroep een geheimhoudingsplicht en zal alle informatie die ze van opdrachtgevers krijgt behandelen als strikt vertrouwelijk.

Opdrachtgever
De opdrachtgever geeft tekstbewerken.nl na het verlenen van de opdracht de benodigde informatie om de opdracht te kunnen uitvoeren.

Intellectueel eigendom
Het intellectueel eigendom van de teksten is en blijft van de opdrachtgever. Tekstbewerken.nl heeft de teksten slechts tijdelijk in haar bezit en zal ze nimmer verveelvoudigen, openbaar maken of ter kennis aan anderen geven.

Honorarium en betaling
Tekstbewerken.nl zal het honorarium op twee wijzen berekenen, afhankelijk van de grootte van de opdracht. Het is ofwel een vast afgesproken bedrag, ofwel een schatting van het aantal uren met een van tevoren vastgesteld uurtarief, waarna na voltooiing van het werk het definitieve bedrag wordt vastgesteld. Bij grote opdrachten betaalt de opdrachtgever in termijnen.
Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke is de opdrachtgever een rente van 3% verschuldigd over het vastgestelde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag kunt u binnen de betalingstermijn schriftelijk kenbaar maken aan tekstbewerken.nl.

Beƫindiging
Tekstbewerken.nl en de opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beƫindigen door een aangetekende schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, indien:
- de opdrachtgever niet voldoet aan zijn of haar betalingsverplichting.
- tekstbewerken.nl haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet behoorlijk nakomt.
- surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever of tekstbewerken.nl wordt aangevraagd of uitgesproken.

Slotbepaling
Deze Algemene Voorwaarden van tekstbewerken.nl gelden met terzijdestelling van eventuele hiermee strijdige bepalingen vervat of verband houdende met de overeenkomsten of de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever.
Op alle tussen de opdrachtgever en tekstbewerken.nl gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is het Nederlandse Recht van toepassing.